Your Company Logo Here

 

با توجه به تعهد شرکت صنعتی جام دارو در تامين قطعات مورد نياز صنايع دارويی و بهداشتی در محيطهای عاری از آلودگی ( Clean room ) و شناخت حساسيتها و ظرافتهای مورد نياز صنعت مزبور اخيرا اين شرکت با بهره گيری از پيشرفته ترين ماشينهای خود کار تزريقی با ظرفيتهای 50 تا 250 گرم، استفاده از مواد اوليه پليمری با گريدهای غذائی و داروئی فراهم نمودن فضای توليد مجهز به سيستمهای تاسيساتی پيشرفته ، توانايی خود را در جهت توليد قطعات مزبور به نحوی ارتقا بخشيده که موفق به اخذ تائيديه GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گرديده است.